Regulamin sklepu

Ustanowiony dnia 23-05-2017 roku 

SPIS TREŚCI

 1. Słowniczek.
 2. Sposoby porozumiewania się z Zamawiającym.
 3. Tryb zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Warunki płatności.
 5. Warunki dostawy.
 6. Procedura reklamacyjna.
 7. Reklamacje usług elektronicznych.
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
 9. Odstąpienie od umowy.
 10. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 11. Warunki świadczenie usług drogą elektroniczną
 12. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 13. Ochrona danych osobowych.
 14. Polityka prywatności.
 15. Polityka plików Cookies.
 16. Klauzula informacyjna dla użytkownika sklepu internetowego
 17. Pozostałe postanowienia.

I. Słowniczek

Na potrzeby niniejszego regulaminu, zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie: 

Regulamin : niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży towarów, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez NIKLIK Wojciech Koszuta. posługujący się numerem Regon: 526538502 oraz numerem NIP: 7812057749, prowadzącą działalność za pośrednictwem Sklepu pod adresem: https://www.hydrotec.pro oraz politykę prywatności i plików Cookies. Siedziba Sprzedawcy: ul. Niecała 1A, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne;

Sprzedawca : podmiot działający pod firmą: NIKLIK Wojciech Koszuta, ul. Niecała 1A, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne; Regon: 634380196; NIP: 7831203005

Zamawiający : podmiot składający Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;

Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;

Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą: NIKLIK Wojciech Koszuta., ul. Niecała 1A, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne; Regon: 526538502; NIP: 7812057749

Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;

Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą: NIKLIK Wojciech Koszuta., ul. Niecała 1A, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne; Regon: 526538502; NIP: 7812057749

Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

Sklep : sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.hydrotec.pro, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

Towar : prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży;

Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://www.hydrotec.pro stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

II. Sposoby porozómiewania się z Zamawiającym.

 1. Sprzedawca udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem 517 192 332 w godzinach 8-16 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@hydrotec.pro na którą obsługa odpowiada w terminie do 24 godzin.
 2. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia kontaktuje się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Zamawiającego numer telefonu w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego przez niego zamówienia.

III. Tryb zawarcia umowy sprzedaży

 1.  Informacje przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2.  W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
 3.  Sklep przyjmuje zamówienia wyłącznie poprzez stronę www.hydrotec.pro.
 4. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
  a) nazwiska i imiona
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres do wysyłki
 5.  Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.
 6.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
 7.  Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, jest przesyłane przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu. Poczta elektroniczna stanowi trwały nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 8.  Wiadomość mailowa stanowiąca potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, zawiera co najmniej informacje o:
  a) głównych cechach świadczenia
  b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
  d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
  e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;
  f) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się
  g) sposobie i terminie zapłaty;
  h) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  i) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od umowy;
  j) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  k) obowiązku zapłaty przez Konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z przepisami (art. 35 ustawy o prawach konsumenta), jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania na podstawie przepisów
  l) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
  l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz sposobie zapoznania się z nim;
  o) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu
  p) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy
  r) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy
  s) udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy,
  t) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  u) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i programowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
  w) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 9.  Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia
 10.  Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia.
 11.  Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia.

IV. Warunki płatności

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia
 2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.
 3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności: 
  a) BLIK
  b) Przelewy 24
  c) przelew bankowy,
  d) karta płatnicza.
 4. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na przedmiot Zamówienia i wartość zamawianych rzeczy.
 5. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przez Zamawiającego przed złożeniem Zamówienia.
 6. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem lub kartą płatniczą, Zamawiający zobowiązany jest uiścić cenę niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Sprzedawcy lub przewoźnika, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem lub kartą płatniczą płatność zostanie uznana za dokonaną z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

V. Warunki dostawy

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej Umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać, chyba że Zamawiający zdecyduje się na odbiór osobisty u Sprzedawcy.
 2. Dostawa towarów do Zamawiającego jest odpłatna. Koszty dostawy towarów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia.
 3. Odbiór osobisty Zamówienia u Sprzedawcy jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy:
  a) nie później niż w ciągu 30 dni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem lub kartą płatniczą,
  b) nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Sprzedawcy lub przewoźnika.
 5. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności przyjęcia zamówień do realizacji. Sprzedawca podejmuje decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu zamówienia w kolejności wpłynięcia zamówień.
 6. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
  a) dostawa na adres Zamawiającego,
  b) odbiór osobisty u sprzedawcy, w dniach i godzinach otwarcia Sprzedawcy
 7. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na przedmiot Zamówienia i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.
 8. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.
 9. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT albo paragon fiskalny. Brak któregokolwiek z tych dokumentów należny niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

VI. Procedura reklamacyjna.

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu towar bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzena ma wadę fizyczną lub prawną (rękojma).
 3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej rzeczy sprzedanej, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.
 4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. W przypadku, gdy do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi niezbędne jest dostarczenie zakupionego towaru do Sprzedawcy, Zamawiający obowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

VII. Reklamacje usług elektronicznych.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług, jak również związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
  b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
  c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

IX. Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny  Sprzedawcy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:
  a) w formie pisemnej na adres: NIKLIK Wojciech Koszuta., ul. Niecała 1A, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne;
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hydrotec.pro.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy Usługi zmierzające do  zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności usługi informacyjne, komunikacyjne i usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
 2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
 3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
 4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawierania na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w Serwisie.

XI. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

XII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których mowa w X. ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

XIII. Ochrona danych osobowych.

1.   Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu określa zamieszczona klauzula informacyjna w punkcie XVI, wskazująca w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Użytkowników Sklepu, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.

2.      Zakres danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Sklep za zgodą Użytkownika przez Sklep jest następujący:

a)      realizacja zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,

b)      możliwość kontaktu ze Sklepem, zapytanie o ofertę lub otrzymanie materiałów marketingowych: imię, numer telefonu dodatkowo i dobrowolnie, adres poczty elektronicznej,

c)       przesłanie zapytania w zakresie dostępności produktów, gwarancji i reklamacji: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

3.   Użytkownik w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).

4.    Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.

5.   Sklep zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Sklepu. Sklep spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Sklep zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6.    Sklep powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie podmiotom  wskazanym w Polityce prywatności oraz Klauzuli informacyjnej dla użytkownika strony internetowej (pkt. XVI) , a w szczególności NIKLIK Wojciech Koszuta., ul. Niecała 1A, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne, w celu zapewnienia obsługi technicznej Sklepu, LABSQL  w zakresie usługi hostingowej z siedzibą w Szczecińska 14,f 20-724 Lublin.

7.     Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne. Realizacja usług świadczonych przez Sklep możliwa jest po dobrowolnym podaniu danych i  wyrażeniu zgody.

8.   Informacje dotyczące przetwarzania przez Sklep danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności oraz Polityka plików cookies na stronie Sklepu oraz właściwa klauzula informacyjna dla użytkownika sklepu internetowego.

XIV. Polityka prywatności.

1. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez www.hydrotec.pro danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez Sklep, którego właścicielem jest NIKLIK Wojciech Koszuta

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszego sklepu.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki jest Regulamin sklepu internetowego oraz klauzule informacyjne, które będą  prezentowane Użytkownikowi w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji korzystania ze Sklepu.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

Dane kontaktowe Administratora, tj. NIKLIK Wojciech Koszuta  z siedzibą w miejscowości Lusówko.

Adres: ul. Niecała 1A, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne

Strona: www.hydrotec.pro

E-mail: biuro@hydrotec.pro

2. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Sklepu opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

3. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Sklep realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (patrz punkt 7. poniżej), w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w Polityce cookies.
 • Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od sklepu  potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Sklep i w jaki sposób.
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością  lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Sklepu). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy  przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach), w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w Polityce cookies.
 • Usunięcia danych osobowych przez Sklep („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres biuro@hydrotec.pro. lub pisemnie na adres ul. Niecała 1A Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt 7 poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do Sklepu swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Sklep podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik sklepu mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

6. Jak przetwarzamy Twoje dane

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Sklep przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Sklep każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu.

Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sklep mogą być:

 • Zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.
 • Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną).
 • Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby lub zgodność z obowiązkiem prawnym w celu spełnienia obowiązku prawnego leżącego na administratorze (dot. to szczególnie obowiązków ciążących na Sklepie jako sprzedawcy towarów).

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

Sposób zbierania danych

Sklep zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na stronie internetowej sklepu,  kontaktują się biurem obsługi klienta, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z nami) oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie w Polityce cookies).

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika przy pomocy formularzy internetowych. W takim przypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi (w każdym przypadku za Twoją zgodą wyrażoną poprzez pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami.

Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

W ramach działalności Sklepu możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji,  w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP.  

Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce cookies.

7. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w  ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez sklep, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie.

Dla Użytkowników oraz Klientów lub Potencjalnych Klientów sklepu wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza cofnięcia zgody umieszczonego pod tym linkiem bądź poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych.

W przypadku subskrypcji Newslettera zgoda może być cofnięta poprzez link dezaktywujący subskrypcję umieszczony w każdej wiadomości email.

W innych przypadkach pozyskanych przez Sklep zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie Newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

W zakresie cofnięcia zgody na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji w Polityce cookies.

8. Przechowywanie danych

Sklep przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych. 

9. Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom.

W niektórych przypadkach dane mogą być udostępnione także innych administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna.

Możemy udostępnić Twoje dane także innym odbiorcom podmiotom przetwarzającym –  firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), usług dostawy zamówień.

W zakresie celu marketingowego (np. udzielenie odpowiedzi na pytania dot. oferty lub wyrażeniem dodatkowych zgód w celu marketingu na przyszłość)  odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmioty przetwarzające dane mogą być Autoryzowani Dystrybutorzy oferowanych przez sklep towarów.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału Sklepu albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Sklep może zawierać linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

10. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej sklepu, sklep gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, wtyczki). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajdziesz w Polityce cookies (tutaj).

11. Zmiany w Polityce

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Sklep będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

12. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych nie stanowią oferty handlowej.

XV. Polityka plików Cookies.

 1. Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies lub podobnych technologii za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, bezpieczeństwa oraz w celach analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników i w celach reklamowych.
 2. W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (m.in. komputerze, tablecie, smartphonie), a informacje w nich zapisane będą wykorzystywane we wskazanych celach przez Sklep.
 3. Podstawą przetwarzania cookies jest Twoja zgoda. Korzystamy z dostawców zewnętrznych wskazanych w Polityce cookies do celów analitycznych i reklamowych.
 4. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub instalację plików cookies opt-out w sposób wskazany w Polityce cookies.
 5. Administratorem Twoich danych jest NIKLIK Wojciech Koszuta., ul. Niecała 1A, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne; Regon: 634380196; NIP: 7831203005
 6. Przysługuje Ci więcej informacji i praw. Możesz się z nimi zapoznać w naszych klauzulach informacyjnych w Serwisie oraz w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies.

XVI. Klauzula informacyjna dla użytkownika sklepu internetowego

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest: NIKLIK Wojciech Koszuta., ul. Niecała 1A, Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne; Regon: 526538502; NIP: 7812057749, adres do korespondencji mailowej: biuro@hydrotec.pro,      
 2. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:a)      w celu zawarcia umowy świadczenia naszych usług drogą elektroniczną na podstawie Państwa zainteresowania usługami naszej firmy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO),b)      w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO),c)       w celu świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego www.hydrotec.pro (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO),d)      w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia RODO), co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem, chroniącym nas przed konsekwencjami niewykonania naszych prawnych obowiązków,e)      w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia RODO).     
 3. Odbiorcy danych : Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:a)      podwykonawcom, czyli podmiotom z nami współpracującym, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych i realizacji naszych usług, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania, firmie księgowej,b)      podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dostawy produktów,c)       podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi płatności on – line,d)      urzędom, organom państwowym i organom administracji, innym instytucjom, w zakresie w jakim wymagane jest to dla realizacji wiążącej nas z Państwem umowy oraz przez przepisy prawa.Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.         
 4. Okres przechowywania danych:Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:a)      Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami,b)      Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy,c)      jeżeli w związku z wykonywaniem umowy zawartej z nami lub w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wszczęty zostanie proces sądowy lub inne postępowanie, Państwa dane przetwarzamy do czasu zakończenia powyższego postępowania, nawet jeśli upłyną terminy przedawnienia roszczeń,d)      Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam  przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.         
 5. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:a)      prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,b)      prawo do sprostowania (poprawiania) danych,c)       prawo do usunięcia danych,d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych,e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,f)       prawo do przenoszenia danych,g)   w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość w formie mailowej lub listownej na nasz adres podany w pkt I powyżej.
 6.  Skarga do organu nadzorczego:W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).      
 7. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:Podanie danych osobowych w zamówieniu lub przy rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego ma charakter całkowicie dobrowolny. Jeżeli nie udostępnią Państwo swoich danych, nie poniosą Państwo żadnych negatywnych konsekwencji prawnych. Jednak w przypadku nie podania danych nie będziemy mieli możliwości zawarcia z Państwem umowy, jej realizacji lub założenia Państwu konta użytkownika sklepu internetowego. 

XVII. Pozostałe postanowienia.

 1. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 2. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.