BIURO OBSŁUGI KLIENTA:  +48 665 057 755 | +48 517 192 332  |  e-mail: biuro@hydrotec.pro

Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Szybki kontakt

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Pomożemy Ci dobrać optymalne rozwiązanie, gwarantując atrakcyjną cenę, a także wysoką jakość wykonania.

 

tel. 665 057 755
tel. 517 192 332
biuro@hydrotec.pro

 

zobacz więcej »

Poradnik

Bezpłatne porady w Hydrotec

  • Nieważne czy jesteś naszym Klientem. Nieważne czy kiedykolwiek będziesz. Po prostu pytaj!
  • W naszym serwisie porady nic nie kosztują. Dokładamy wszelkich starań aby pomóc każdemu.
  • Skontaktuj się z nami opisując w miarę dokładnie problem z jakim się borykasz. Niebawem skontaktujemy się z Tobą my i przedstawimy rozwiązanie.

ABC oczyszczania ścieków. Sekwencyjny reaktor

Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenia z punktu widzenia środowiska, gdyż wody z oczyszczalni odprowadzane są następnie do odbiorników, jakimi są gleba, ewentualnie wody płynące i stojące. Im bardziej dopracowana, skuteczna i efektywna technologia, tym mniej zanieczyszczone środowisko naturalne.

Oczyszczalnie przydomowe. Dmuchanie na ścieki

W tym artykule zajmiemy się budową i zasadą działania, a także zaletami oczyszczalni SBR pracującej w oparciu o dmuchawę (sprężarkę). Ze względu na różnorodność technologii oczyszczania ścieków powstających w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka, potencjalny inwestor lub instalator może mieć duże problemy związane z wyborem odpowiedniej technologii. Technologia wykorzystywana do oczyszczania ścieków ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wpływu na środowisko, a więc jakości oczyszczania ścieków, ale też z punktu widzenia kosztów urządzenia, jego montażu, a następnie wieloletniej eksploatacji urządzenia.

Ogólna charakterystyka zanieczyszczeń

Brak wody mo­że być naj­waż­niej­szą kwe­stią, z któ­rą ludz­kość bę­dzie mia­ła do czy­nie­nia w naj­bliż­szej przy­szło­ści……
Nie wy­star­czy my­śleć o dzi­siej­szych po­trze­bach; po­no­si­my wiel­ką od­po­wie­dzial­ność wo­bec przy­szłych po­ko­leń, któ­re roz­li­cza nas z na­sze­go za­an­ga­żo­wa­nia dla za­cho­wa­nia bo­gactw na­tu­ral­nych po­wie­rzo­nych przez Stwór­cę, tak aby­śmy je trak­to­wa­li z tro­ską i sza­cun­kiem.

Jan Pa­weł ll (li­piec, 2000))

Woda nie jest pro­duk­tem ko­mer­cyj­nym ta­kim jak każ­dy in­ny­, lecz ra­czej do­brem, któ­re musi być chro­nio­ne, bronione i traktowane jak dziedzictwo…

1 2 3 4