BIURO OBSŁUGI KLIENTA:  +48 665 057 755 | +48 517 192 332  |  e-mail: biuro@hydrotec.pro

Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Szybki kontakt

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Pomożemy Ci dobrać optymalne rozwiązanie, gwarantując atrakcyjną cenę, a także wysoką jakość wykonania.

 

tel. 665 057 755
tel. 517 192 332
biuro@hydrotec.pro

 

zobacz więcej »

Poradnik

Bezpłatne porady w Hydrotec

  • Nieważne czy jesteś naszym Klientem. Nieważne czy kiedykolwiek będziesz. Po prostu pytaj!
  • W naszym serwisie porady nic nie kosztują. Dokładamy wszelkich starań aby pomóc każdemu.
  • Skontaktuj się z nami opisując w miarę dokładnie problem z jakim się borykasz. Niebawem skontaktujemy się z Tobą my i przedstawimy rozwiązanie.

Technologia oczyszczania ścieków

Za­sa­da dzia­ła­nia przy­do­mo­wych oczysz­czal­ni nie róż­ni się zna­czą­co od du­żych oczysz­czal­ni miej­skich. Roz­miar tych ostat­nich jest po­dyk­to­wa­ny głów­nie ilo­ścią do­pły­wa­ją­cych ście­ków. Fak­tem jest, iż wie­le ele­men­tów, ta­kich jak roz­bu­do­wa­ne urzą­dze­nia pom­po­we, pia­skow­ni­ki czy pra­sy osa­du nie są spo­ty­ka­ne w przy­do­mo­wych oczysz­czal­niach, a jest to głów­nie po­dyk­to­wa­ne mniej­szą ilo­ścią do­pły­wa­ją­cych ście­ków jak rów­nież za­pew­nie­niem pew­ne­go stop­nia bez­ob­słu­go­wo­ści, któ­re­go próż­no szu­kać w du­żych

Podstawowe wskaźniki zanieczyszczenia wód

Do usta­le­nia stop­nia za­nie­czysz­cze­nia wód i ście­ków wy­ko­rzy­stu­je się od­po­wied­nie wskaź­ni­ki, któ­re nie tyl­ko okre­śla­ją cha­rak­ter ście­ku ale są też pod­sta­wą w pro­jek­to­wa­niu tech­no­lo­gii ich oczysz­cza­nia. Zwy­kle sto­su­je się cha­rak­te­ry­sty­kę fi­zycz­ną za po­mo­cą, któ­rej okre­śla się ilość do­mie­szek bę­dą­cych w róż­nym sta­nie roz­drob­nie­nia. Na che­micz­ne wła­ści­wo­ści ście­ków wpły­wa­ją sub­stan­cje or­ga­nicz­ne, nie­orga­nicz­ne jak i gazy. Za ich po­mo­cą okre­śla się ilość ta­kie pier­wiast­ki jak: wę­giel, wo­dór, tlen, azot, fosfor i żelazo.

ABC wykorzystania wód opadowych. Magazyn deszczówki

Po­praw­nie za­pro­jek­to­wa­ny i wy­ko­na­ny z od­po­wied­nich ele­men­tów sys­tem gro­ma­dze­nia i wy­ko­rzy­sta­nia wody desz­czo­wej bę­dzie bez­pro­ble­mo­wo funk­cjo­no­wał przez wie­le lat. Do­star­czy on wo­dę o ja­ko­ści od­po­wied­niej do więk­szo­ści za­sto­so­wań do­mo­wych (prze­wyż­szać bę­dzie ona okre­ślo­ną w nor­mach ja­kość wód w je­zio­rach)) Oszczę­dza­nie czy­stej oraz pit­nej wody ma sens za­rów­no z eko­no­micz­ne­go punk­tu wi­dze­nia, jak i ze wzglę­du na ochro­nę śro­do­wi­ska. Jed­nak jej oczysz­cza­nie oraz do­pro­wa­dza­nie do na­szych do­mów wy­ma­ga co­raz wię­cej ener­gii, co wią­że się z co­raz wyż­szy­mi kosz­ta­mi.

Źródło wody w ogrodzie

Każ­dy, kto pla­nu­je bu­do­wę ja­kie­go­kol­wiek sys­te­mu na­wad­nia­ją­ce­go z pew­no­ścią ze­tknie się z pro­ble­mem uję­cia wody. A co z jej ilo­ścią i ja­ko­ścią? Co praw­da pod wzglę­dem ja­ko­ścio­wym nie są jej sta­wia­ne ta­kie pa­ra­me­try do speł­nie­nia jak w przy­pad­ku wody do pi­cia jed­nak złej ja­ko­ści woda sku­tecz­nie unie­ru­cho­mi sys­tem na­wad­nia­ją­cy lub za­szko­dzi pod­le­wa­nej ro­ślin­no­ści. Te wszyst­kie pro­ble­my z ja­ki­mi przyj­dzie się spo­tkać przy­szłe­mu użyt­kow­ni­ko­wi jak i po­moc w wy­bo­rze od­po­wied­nie­go źró­dła po­sta­ram się roz­wią­zać w po­niż­szym ar­ty­ku­le.

Osadnik gnilny i co dalej?

Ry­nek przy­do­mo­wych oczysz­czal­ni ofe­ru­je mno­gość cie­ka­wych kon­struk­cji. Wspól­nym mia­now­ni­kiem wszyst­kich sys­te­mów jest osad­nik gnil­ny. Róż­ni­ce po­le­ga­ją przede wszyst­kim na roz­wią­za­niach ma­ją­cych za­pew­nić re­duk­cję związ­ków bio­ge­nicz­nych, zwłasz­cza w wa­run­kach tle­no­wych. Ich bu­do­wa oraz dzia­ła­nie zo­sta­ły opi­sa­ne po­ni­żej. Kom­pak­to­we urzą­dze­nia, bez osad­ni­ków gnil­nych zo­sta­ną opi­sa­ne w póź­niej­szych ar­ty­ku­łach.

Gromadzenie i wykorzystanie wody deszczowej. Zbiornik do wyboru... i koloru

Ceny wody pitnej rosną niemal z każdym dniem. W niektórych regionach Polski cena za 1 m3 przekroczyła już 10 złotych. Zużycie wody w okresach letnich — głównie do nawadniania ogrodów — powoduje znaczne spadki ciśnienia w sieci, powodując tym samym braki wody do celów konsumpcyjnych i higienicznych. Magazynowanie wody deszczowej w okresach opadów daje więc możliwość częściowego uniezależnienia się od braku wody lub jej niskiego ciśnienia w sieci wodociągowej.

1 2 3 4