Ogólna charakterystyka zanieczyszczeń

Ogólna charakterystyka zanieczyszczeń

Brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości…
Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozlicza nas z naszego zaangażowania dla zachowania bogactw naturalnych powierzonych przez Stwórcę, tak abyśmy je traktowali z troską i szacunkiem.

Jan Paweł ll (lipiec, 2000)

Woda nie jest produktem komercyjnym takim jak każdy inny, lecz raczej dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jak dziedzictwo…

„Ustanowienie ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej” Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, Dyrektywa 2000/60/EC

W hierarchii wszystkich potrzeb życiowych woda zajmuje nadrzędne miejsce. Kiedy człowiek prowadził koczowniczy tryb życia, a populacja światowa była niewielka, problem zanieczyszczenia wód nie istniał ze względu na ich zdolność do samooczyszczania się. Wzrost zaludnienia i rozwój przemysłu przy równoczesnym zrzucie zanieczyszczeń bezpośrednio do wód przyczynił się do daleko posuniętej degradacji. Wzrost odprowadzanych ścieków postępował tak szybko, że naturalne procesy przestały spełniać swoją rolę.

Oprócz codziennego wykorzystania w myciu, praniu, czyszczeniu czy bezpośrednim spożyciu z wody korzystają również ośrodki przemysłowe i rolnictwo. Pomimo, iż zasoby wodne naszego globu są pokaźne to tak naprawdę ok. 1% to woda nadająca się do spożycia. Blisko 97% zasobów to woda słona, a ok. 2% to woda w stanie ciekłym (głównie lodowce na Południowym i Północnym Kole Podbiegunowym) i gazowym (para wodna). Tak niewielka dostępna ilość wody do spożycia obrazuje jak ważna jest jej ochrona w obliczu postępującego zanieczyszczenia.

Zanieczyszczenie wody jest niekorzystną zmianą właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych dokonaną pod wpływem substancji nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych lub pod wpływem podgrzania, które to stanowią ograniczenie w jej spożyciu i wykorzystaniu gospodarczym.
Zagrożeniem objęte są nie tylko wody słone występujące w morzach i oceanach, ale przede wszystkim wody śródlądowe i głębinowe, a to ze względu na brak zasolenia i ich ogólnodostępność. Wody zużyte przez gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe, oraz wody opadowe spłukujące z powierzchni terenów miejskich i rolniczych nazywa się ściekami. Ścieki zawierają bardzo dużo zawiesin łatwo opadających, zawiesin nieopadających, koloidów i związków rozpuszczonych. Dodatkowe zagrożenie stanowią występujące w ściekach wirusy, bakterie, promieniowce i grzyby oraz jaja helmnitów. Ładunki zanieczyszczeń zawarte w ściekach ograniczają ich ponowne użycie przez człowieka bez poddania ich odpowiednim procesom oczyszczania. Mało tego, zrzut nieoczyszczonych ścieków do odbiornika obniża jego wartości zarówno użytkowe jak i ekologiczne, czyniąc go pewnym stopniu ściekiem.
Problem zanieczyszczenia wód w głównej mierze dotyka przede wszystkim wód lądowych, a są to zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Ogromny stopień zanieczyszczenia ściekami bytowo- gospodarczymi, przemysłowymi i specyficznymi doprowadził do wyczerpania się zdolności samooczyszczania rzek i jezior. Podstawą niskiej jakości wód powierzchniowych w Polsce jest bezpośredni zrzut nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, rosnąca ilość zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego oraz niska efektywność redukcji zanieczyszczeń przez niektóre oczyszczalnie ścieków.

Do zanieczyszczenia wód podziemnych przyczynia się głównie chemizacja rolnictwa. Wielkoobszarowe wprowadzanie do gleby dużych ilości substancji chemicznych będących składnikami nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. W ten sposób, woda infiltrując w głąb profilu glebowego wypłukuje do wód podziemnych szkodliwe substancje. Rozmiar degradacji uzależniony jest od takich czynników jak: klimat, właściwości gleby, czas oddziaływania zanieczyszczeń oraz ich rodzaj i skład chemiczny. Oprócz substancji powszechnie stosowanych w rolnictwie zagrożeniem są związki ropopochodne, wysięki do gruntu ze składowisk odpadów stałych, katastrofy przemysłowe itp.

Przyczyną skażenia wód morskich są rozwinięte nadbrzeżne ośrodki przemysłowe, niesprawne jednostki pływające, a w szczególności zanieczyszczona woda dopływająca z rzek śródlądowych.
Stopień zanieczyszczenia atmosfery w ostatnich latach doprowadził do zakwaszenia opadów atmosferycznych, co z kolei wpłynęło na degradację biotopów wodnych. Tlenki niemetali zanieczyszczające atmosferę reagują z wodą tworząc słabe kwasy, które opadająca na ziemię przyczyniają się do zanieczyszczenia wód lądowych i podziemnych. Kwaśne środowisko wpływa niekorzystnie na warunki niezbędne do życia i rozwoju wodnych organizmów.
Aby zapobiec postępującej degradacji zasobów wodnych opracowano odpowiednie metody i procesy technologiczne mające zapewnić należytą ochronę wód.

Autor: Tomasz Widłak

Udostępnij ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *