Koszyk jest pusty
Szybki kontakt

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Pomożemy Ci dobrać optymalne rozwiązanie, gwarantując atrakcyjną cenę, a także wysoką jakość wykonania.

 

tel. 517 192 332
biuro@hydrotec.pro

 

zobacz więcej »

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ustanowiony dnia 23-05-2017 roku.

SPIS TREŚCI

 1. Słowniczek.
 2. Sposoby porozumiewania się z Zamawiającym.
 3. Tryb zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Warunki płtatności.
 5. Warunki dostawy.
 6. Procedura reklamacyjna.
 7. Reklamacje uslug elektronicznych.
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
 9. Odstąpienie od umowy.
 10. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 11. Warunki świadczenie usług drogą elektroniczną
 12. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną .
 13. Ochrona danych osobiwych
 14. Polityka prywatności i plików Cookies.
 15. Pozostałe postanowienia.

Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem 695 032 146 w godzinach 08-16 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@hydrotec.pro, na którą obsługa odpowiada w terminie do 24 godzin.

I. Słowniczek

 Na potrzeby niniejszego regulaminu, zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie: 

Regulamin : niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży towarów, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Emtech Paulina Koszuta posługujący się numerem Regon: 300259680 oraz numerem NIP: 7822019986, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki za pośrednictwem Sklepu pod adresem: http://www.hydrotec.pro oraz politykę prywatności i plików Cookies.Siedziba Sprzedawcy : ul. Niecała 1 Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne;

Sprzedawca : podmiot działający pod firmą Emtech Paulina Koszuta, ul. Niecała 1 Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne; Regon: 300259680; NIP: 7822019986

Zamawiający : podmiot składający Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;

Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;

Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą: Emtech Paulina Koszuta, ul. Niecała 1 Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne; Regon: 300259680; NIP: 7822019986

Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;

Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą: Emtech Paulina Koszuta, ul. Niecała 1 Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne; Regon: 300259680; NIP: 7822019986

Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

Sklep : sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.hydrotec.pro, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

Towar : prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży;

Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://www.hydrotec.pro stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

II. Sposoby porozómiewania się z Zamawiającym.

 1. Sprzedawca udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem 695 032 146 w godzinach 8-16 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@hydrotec.pro na którą obsługa odpowiada w terminie do 24 godzin.
 2. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia kontaktuje się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Zamawiającego numer telefonu w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego przez niego zamówienia.

III. Tryb zawarcia umowy sprzedaży

 1.  Informacje przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2.  W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.
 3.  Sklep przyjmuje zamówienia wyłącznie poprzez stronę www.hydrotec.pro.
 4. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
  a) nazwiska i imiona
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres do wysyłki
 5.  Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.
 6.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
 7.  Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, jest przesyłane przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu. Poczta elektroniczna stanowi trwały nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 8.  Wiadomość mailowa stanowiąca potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, zawiera co najmniej informacje o:
  a) głównych cechach świadczenia
  b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
  d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
  e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;
  f) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się
  g) sposobie i terminie zapłaty;
  h) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  i) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od umowy;
  j) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  k) obowiązku zapłaty przez Konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z przepisami (art. 35 ustawy o prawach konsumenta), jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania na podstawie przepisów
  l) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
  l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz sposobie zapoznania się z nim;
  o) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu
  p) minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy
  r) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy
  s) udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy,
  t) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  u) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i programowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
  w) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 9.  Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia
 10.  Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia.
 11.  Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia.

IV. Warunki płatności

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia
 2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.
 3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności: 
  a) gotówka przy odbiorze osobistym u Sprzedawcy,
  b) gotówka za pobraniem przy odbiorze przesyłki, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika,
  c) przelew bankowy,
  d) karta płatnicza.
 4. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na przedmiot Zamówienia i wartość zamawianych rzeczy.
 5. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przez Zamawiającego przed złożeniem Zamówienia.
 6. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem lub kartą płatniczą, Zamawiający zobowiązany jest uiścić cenę niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Sprzedawcy lub przewoźnika, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem lub kartą płatniczą płatność zostanie uznana za dokonaną z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

V. Warunki dostawy

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej Umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać, chyba że Zamawiający zdecyduje się na odbiór osobisty u Sprzedawcy.
 2. Dostawa towarów do Zamawiającego jest odpłatna. Koszty dostawy towarów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia.
 3. Odbiór osobisty Zamówienia u Sprzedawcy jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy:
  a) nie później niż w ciągu 30 dni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem lub kartą płatniczą,
  b) nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Sprzedawcy lub przewoźnika.
 5. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności przyjęcia zamówień do realizacji. Sprzedawca podejmuje decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu zamówienia w kolejności wpłynięcia zamówień.
 6. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
  a) dostawa na adres Zamawiającego,
  b) odbiór osobisty u sprzedawcy, w dniach i godzinach otwarcia Sprzedawcy
 7. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na przedmiot Zamówienia i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.
 8. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.
 9. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT albo paragon fiskalny. Brak któregokolwiek z tych dokumentów należny niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

VI. Procedura reklamacyjna.

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu towar bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzena ma wadę fizyczną lub prawną (rękojma).
 3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej rzeczy sprzedanej, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.
 4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. W przypadku, gdy do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi niezbędne jest dostarczenie zakupionego towaru do Sprzedawcy, Zamawiający obowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

VII. Reklamacje usług elektronicznych.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług, jak również związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpoatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
  b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
  c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

IX. Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny  Sprzedawcy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:
  a) w formie pisemnej na adres: Emtech Paulina Koszuta, ul. Niecała 1 Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hydrotec.pro.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy Usługi zmierzające do  zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności usługi informacyjne, komunikacyjne i usługi w zakresie organizacji sprzedaży.
 2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.
 3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.
 4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawierania na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w Serwisie.

XI. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024x768.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

XII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których mowa w X. ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

XIII. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.hydrotec.pro są przetwarzane przez Sprzedawcę.
 2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 4. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,
  b) marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 4 lit. 
  a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych związanych z koniecznością realizacji umowy, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 4 lit.
  b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione wyłącznie odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, a także innym osobom i podmiotom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
  a) nazwiska i imiona,
  b) numer telefonu,
  c) adres elektroniczny Zamawiającego,
  d) adres do wysyłki.
 8. Zamawiający może wyrazić zgodę i dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy drogą elektroniczną.
 9. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 10. Zamawiającemu przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 11. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną usługodawca może przetwarzać tylko te spośród danych, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi; niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Zamawiających z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Zamawiającego; niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi; dane dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

XIV. Polityka prywatności i plików Cookies.

 1. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez pliki Cookies należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 5. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
  - publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
  - nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
  - czas nadejścia zapytania,
  - kod żądania http,
  - kod odpowiedzi http,
  - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  - informacje o przeglądarce użytkownika,
  - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 6. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi serwis.

XV. Pozostałe postanowienia.

 1. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 2. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

  

   
  Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko Konsumenta:  
Adres konsumenta:  
 Nr telefonu:  
 e-mail:  
   
Adresat: Emtech Paulina Koszuta
  ul. Niecała 1, Lusówko
  62-080 Tarnowo Podgórne
  e-mail: biuro@hydrotec.pro
  telefon: 609 292 048

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
 
 
 

 

Data zawarcia umowy:  
   
Data odbioru:  

 

   
  Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)